Vị trí

Nhân viên được chỉ định tại vị trí phù hợp để phát huy tối đa năng lực

Đáp ứng nhu cầu

Cân nhắc nguyện vọng của nhân viên để khuyến khích tự phát triển

Cơ hội bình đẳng

Các nhân viên được bình đẳng trong cơ hội làm việc, được giao phó những công việc phù hợp nhất với khả năng

Chính sách luân chuyển

Nhân viên được luân chuyển công việc để đa dạng hóa kinh nghiệm, nâng cao năng lực và hoàn thiện các kỹ năng, tinh thần trở thành những nhà quản lý tương lai