Giỏ hàng

Lotte Department Store

#

Công ty

Địa chỉ

1

Lotte Department Store

Quầy thu ngân từ tầng 1~5, toà Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

2

Thai Express

Downtown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

3

Tasaki BBQ

Downtown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

4

Hotpot Story

Downtown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

5Truly VietDowntown Food, Tầng 3, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
6MeiweiGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
7GojumongGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
8ArtiseeGourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội
9Pizza 4PsTầng 1, Lotte Center Hanoi, 54 Liễu Giai, Hà Nội

 

Bài trước