Giỏ hàng

HỘI VIÊN

THAI EXPRESS

Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Downtown Food, Tầng 3, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

LOTTERIA

Giảm 10% tại các cửa hàng Lotteria cho tất cả Hội viên của Lotte Department Store

GOJUMONG

Chiết khấu 10% cho hội viên AVENUEL của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

MEIWEI

Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội

MOCHI SWEETS
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Tầng 5, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội
ARTISEE

Chiết khấu 10% cho hội viên AVENUEL của Lotte Department Store.
Áp dụng thanh toán bằng voucher Lotte Department Store
Địa chỉ: Gourmet Terrace, Tầng 6, Lotte Department Store, 54 Liễu Giai, Hà Nội