Giỏ hàng

III. Tiêu chí xét hạng Hội viên AVENUEL

Hạng thẻ AvenueL

Mức chi tiêu trong năm 2023

Điều Kiện

Orange

Từ 400 triệu VND

Tổng giá trị mua sắm trong 1 ngành hàng chỉ được ghi nhận tối đa 200 triệu VND.

Mua sắm nhiều hơn 11 ngày trong năm và từ 3 ngành hàng trở lên.

 

Green

Từ 200 triệu – dưới 400 triệu VND

Tổng giá trị mua sắm trong 1 ngành hàng chỉ được ghi nhận tối đa 100 triệu VND.

Lime

Từ 100 triệu – dưới 200 triệu VND

Tổng giá trị mua sắm trong 1 ngành hàng chỉ được ghi nhận tối đa 50 triệu VND.

 

Bài trước