Giỏ hàng

III. Tiêu chí xét hạng Hội viên MVG/ VIP

Hội viên MVG

- Tổng giá trị mua sắm từ 200 triệu VND
   Chú ý: Tổng giá trị mua sắm trong 1 ngành hàng chỉ được ghi nhận tối đa 100 triệu VND

- Khách hàng phải mua sắm nhiều hơn 11 ngày trong năm

- Khách hàng phải mua sắm nhiều hơn 3 ngành hàng


Hội viên VIP

- Tổng giá trị mua sắm từ 100 triệu VND
   Chú ý: Tổng giá trị mua sắm trong 1 ngành hàng chỉ được ghi nhận tối đa 50 triệu VND

- Khách hàng phải mua sắm nhiều hơn 11 ngày trong năm

- Khách hàng phải mua sắm nhiều hơn 3 ngành hàng

Bài trước