Giỏ hàng

Điểm tích lũy có hạn sử dụng không?

Có. Số điểm tích lũy của bạn sẽ hết hạn vào ngày 31/12 hàng năm.

Bài trước